Picture Of Yevgeny Zamyatin 1923

Picture Of Yevgeny Zamyatin 1923

Description

Portrait of the author Yevgeny Zamyatin. 1923

Licence

Public domain